Publiczne Przedszkole nr 2

w Kędzierzynie-Koźlu

logo bip

Program "Bezpieczne Przedszkole"

O programie 

 

Drodzy rodzice. Nasze przedszkole realizuje  program „Bezpieczne Przedszkole”.

 Program ten jest skierowany do dzieci, rodziców oraz pracowników przedszkola.

Jego podstawowym celem jest wyrabianie u dzieci nawyków i umiejętności związanych z bezpieczeństwem

(samoobsługa, higiena, nawyki prozdrowotne itp.) przy aktywnym współudziale rodziców, którzy również pogłębiają swoją wiedzę w tej dziedzinie

oraz wprowadzanie zmian na placówce tak, by była miejscem bezpiecznym dla dzieci i pracowników.

W trakcie trwania programu będziemy chcieli poznać Państwa opinię dotyczącą stopnia realizacji zadań programu.

 

CEL

 

Przedszkole - które ma wypracowane procedury postępowania w sytuacjach związanych z bezpieczeństwem.

Są one znane wszystkim pracownikom i przez nich przestrzegane.

Pracownicy wiedzą jak postępować w sytuacjach zagrożenia

 

Rodzice - Aktywnie wspierają przedszkole w działaniach prozdrowotnych i wpajaniu dzieciom zasad bezpieczeństwa.

Pogłębiają swoją wiedzę w tym zakresie.

Biorą aktywny udział w różnego rodzaju przedsięwzięciach organizowanych w placówce

 

Dzieci-  Są samodzielne, mają wpojone nawyki i zasady, które sprzyjają bezpieczeństwu.

Rozumieją, przestrzegają zasad i przepisów związanych z bezpieczeństwem. 

Wiedzą jak należy się zachować w zagrożenia.

 

Podczas realizacji programu do zadań przedszkola należy:

- przekazywanie wiedzy o zdrowym stylu życia, ocenianie zachowań służących i zagrażających zdrowiu;
- uczenie postępowania zgodnego z zasadami warunkującymi bezpieczeństwo;
- wykorzystywanie codziennych sytuacji do oceny i samooceny zachowania innych osób i swoich własnych;
- kształtowanie czynnych postaw wobec własnego zdrowia i zdrowia innych;
- poznanie różnych postaw bohaterów literackich i filmowych oraz próby ich oceny;

Cele szczegółowe programu to:

- poznanie najbliższego środowiska
- wdrażanie do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa
- rozbudzanie zainteresowań bezpieczeństwem i kulturą ruchu drogowego
- doskonalenie orientacji przestrzennej, kształcenie spostrzegania wzrokowo – słuchowego i wyobraźni przestrzenno – czasowej , sprawności psycho – motorycznej, uwagi, przewidywania następstw i skutków swoich działań
- kształtowanie umiejętności rozpoznawania sprzętów bezpiecznych i niebezpiecznych oraz umiejętności posługiwania się nimi
- kształtowanie pojęcia „obcy” , uświadomienie dzieciom zagrożenia ze strony nieznajomych
- przekazanie podstawowych informacji na temat obchodzenia się z lekarstwami
- poznanie podstawowych zasad zachowania się podczas zaistniałego niebezpieczeństwa ( pożaru, wypadku drogowego, choroby itp.)
- rozwijanie sprawności fizycznej
- wdrażanie do zdrowego trybu życia
- kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, wdrażanie dzieci do utrzymania ładu i porządku.