Publiczne Przedszkole nr 2

w Kędzierzynie-Koźlu

Ramowy rozkład dnia dla grupy Krasnoludki

6:00-7:00

Schodzenie się dzieci. 

Zabawy dowolne dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela. 

7:00-8:15

Zabawy wg zainteresowań indywidualnie lub w grupach.

Korzystanie z gier, układanek stolikowych.

Zabawy uwzględniające rozwój procesów poznawczych, rozwój fizyczny, emocjonalny i społeczny, inspirowane przez dzieci  lub nauczyciela. 

Zabawy ruchowe, taneczne wynikające z potrzeb dzieci.

Ćwiczenia poranne.

8:15-9:00

Czynności organizacyjno- porządkowe.

Śniadanie.

Nabywanie nawyków higienicznych.

Doskonalenie umiejętności estetycznego spożywania posiłku, kulturalnego zachowywania się przy stole.

9:00-11:15

Zajęcia dydaktyczne wspierające całościowy rozwój dziecka, wg wybranego programu wychowania przedszkolnego i innych projektów, realizowanych w grupie.

Zabawy i ćwiczenia gimnastyczne i ogólnorozwojowe, relaksacyjne.

Zabawy i ćwiczenia usprawniające funkcje poznawcze dziecka (percepcja wzrokowa, słuchowa, koordynacja wzrokowo- ruchowa, grafomotoryka, myślenie logiczne, pamięć), ćwiczenia ortofoniczne i oddechowe.

Zabawy dowolne dzieci wynikające z ich potrzeb, zainteresowań, prowadzone w stałych kącikach tematycznych: konstrukcyjnym, czytelniczym, artystycznym i przyrodniczym oraz w kącikach utworzonych czasowo.

Pobyt na świeżym powietrzu - zabawy ruchowe dowolne lub kierowane z wykorzystaniem sprzętu ogrodowego, przyborów i zabawek dostępnych w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki.

11:15-12:00

Czynności organizacyjno- porządkowe.

Obiad.

Czynności sanitarno- higieniczne.

Kulturalne spożywanie posiłku, przedszkolny savoir-vivre.

Pogadanka na temat zdrowego sposobu odżywiania się, przezwyciężanie niechęci do niektórych potraw, zwracanie uwagi na dokładne żucie pokarmu.

12:00-14:00

Odpoczynek, leżakowanie.

Wyciszenie dzieci -  słuchanie literatury dziecięcej, muzyki relaksacyjnej. 

Wdrażanie do samodzielnego zdejmowania i zakładania podstawowej odzieży.

14:00-16:00

Czynności organizacyjno - porządkowe.

Podwieczorek.

Zabawy wg zainteresowań dzieci; manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, gry stolikowe, zabawy integracyjne i inne odbywające się w sali lub w ogrodzie.

Czynności porządkowe w sali.

Rozchodzenie się dzieci - wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych.