Publiczne Przedszkole nr 2

w Kędzierzynie-Koźlu

logo bip

Statut Przedszkola

Załącznik nr 1 do uchwały nr V/2017/2018 Rady Pedagogicznej Publicznego Przedszkola nr 2 w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 30 listopada 2017 r.

___________________________________________________________________________________ STATUT

PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 2

w Kędzierzynie-Koźlu___________________________________________________________________________________

Misja Przedszkola 2

„Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie- naucz, jeśli nie wie- wytłumacz, jeśli nie może-pomóż” Janusz Korczak

Wizja Przedszkola 2

- Przedszkole jako miejsce przyjazne dziecku i jego rodzinie , gdzie dziecko czuje się dobrze a rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.

- Zdrowie, życie i bezpieczeństwo dzieci stanowi wartość, o którą troszczymy się wspólnie z rodzicami.

- Przedszkole jako placówka nowoczesna , w której dzieci są przygotowane do podjęcia nauki w szkole i do aktualnej rzeczywistości.

-Kadra jest zaangażowana w swoją pracę, przestrzega praw dziecka, dba o wysoki poziom kultury i skuteczną komunikacje interpersonalną.

- Przedszkole uczestniczy w życiu społecznym środowiska lokalnego, ma dobrą opinię w tym środowisku.

page1image11217792 page1image11216064

Spis treści:

 1. Podstawy prawne.

 2. Rozdział I – Nazwa i rodzaj przedszkola.

 3. Rozdział II – Cele i zadania przedszkola.

 4. Rozdział III – Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem.

 5. Rozdział IV – Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

 6. Rozdział V – Formy współdziałania z rodzicami oraz częstotliwość organizowania kontaktów z rodzicami.

 7. Rozdział VI – Organy przedszkola oraz ich szczegółowe kompetencje.

 8. Rozdział VII – Organizacja pracy przedszkola.

 9. Rozdział VIII – Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu.

 10. Rozdział IX – Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników.

 11. Rozdział X – Prawa i obowiązki dzieci, w tym przypadki, w których dyrektor przedszkola może skreślić dziecko z listy wychowanków.

 12. Rozdział XI – Zasady przyjęcia do przedszkola.

 13. Rozdział XII– Postanowienia końcowe.

2

Podstawy prawne

 Ustawa z 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz.U z 2020r. poz.910 i 1378) – art.102

Rozdział I
Nazwa i rodzaj przedszkola.

§ 1.1. Przedszkole nosi nazwę: Publiczne Przedszkole nr 2 w Kędzierzynie-Koźlu.

2. Siedziba przedszkola mieści się przy ulicy Kozielskiej 3 w Kędzierzynie-Koźlu. 3.. Ustalona nazwa używana jest w pełnym brzmieniu:

Publiczne Przedszkole nr 2 ul. Kozielska 3
47-224 Kędzierzyn- Koźle

 1. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Kędzierzyn – Koźle.

 2. Siedziba organu prowadzącego:

  Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle.

 3. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Opolski Kurator Oświaty

– Kuratorium Oświaty w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-081 Opole.

8. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez Gminę Kędzierzyn – Koźle,

9. Dane kontaktowe przedszkola:

tel. 77/4723084 fax.77/4723484
e-mail: pp2@kedzierzynkozle.pl www.przedszkole2.kedzierzyn-kozle.edu.pl

Rozdział II
Cele i zadania przedszkola.

§ 2.1. Cele i zadania przedszkola wynikają z przepisów prawa, w szczególności w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, umożliwiania dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.

page3image11040448

3

2.Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko ma osiągnąć dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

3.Osiągnięciu tego celu ma służyć realizowanie przez przedszkole następujących zadań:

 1. 1)  wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju;

 2. 2)  tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;

3)wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;

 1. 4)  zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;

 2. 5)  wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania,
  z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;

 3. 6)  wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;

 4. 7)  tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;

 5. 8)  przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;

 6. 9)  tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, wodniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;

 7. 10)  tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości iumożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;

 8. 11)  tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;

4

 1. 12)  współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;

 2. 13)  kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości inorm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;

 3. 14)  systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;

 4. 15)  systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;

 5. 16)  organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej;

 6. 17)  tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur;

 7. 18)  realizację treści programowych z doradztwa zawodowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie doradztwa zawodowego.

4. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym nie dotyczy:

1)

2)

dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym

oraz ze względu na niepełnosprawności sprzężone, jeżeli jedną niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym;

z nich jest

dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne rodzaje niepełnosprawności, jeżeli dodatkowo z indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego wynika brak możliwości realizacji przygotowania doposługiwania się językiem obcym nowożytnym ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka.

5. Przedszkole realizuje zadania poprzez:

 1. 1)  prowadzenie bezpłatnego nauczania i wychowania w zakresie ustalonym przez organ prowadzący;

 2. 2)  objęcie opieką wszystkich dzieci i zapewnienie im atmosfery akceptacji i bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków do prawidłowego rozwoju;

 3. 3)  udzielanie dzieciom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

 4. 4)  wspieranie działań wychowawczych rodziców, tworzenie warunków umożliwiających dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej;

 5. 5)  organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi;

 6. 6)  umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej na podstawie stosownych rozporządzeń.

5

§3.1.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka orazrozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, w celu wspierania potencjału rozwojowego dziecka i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz w środowisku społecznym.

2.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu rodzicom dzieci i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej uczniom.

3.Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

4. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają dzieciom nauczyciele oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej, poprzez swoje zintegrowane działania.

5. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana także w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem

6. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

7. Nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści w przedszkolu prowadzą obserwację pedagogiczną mającą na celu wczesne rozpoznanie u dziecka dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji, a w przypadku dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne - obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).

8. Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowankowi w przedszkolu we współpracy z rodzicami oraz w zależności od potrzeb – z innymi nauczycielami i specjalistami, jest zadaniem wychowawcy, dyrektora przedszkola lub wskazanej przez niego osoby.

9. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

§ 4.1.Przedszkole może organizować indywidualne nauczanie i wychowanie dzieciom
o obniżonym ogólnie poziomie funkcjonowania intelektualnego, przewlekle chorym i innym, stale lub okresowo niezdolnym do nauki i wychowania w warunkach przedszkolnych.

2.Do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci niepełnosprawne, jeżeli poradnia psychologiczno-pedagogiczna lub inna poradnia specjalistyczna wskaże, że dziecko może przebywać w oddziale ogólnodostępnym.

§ 5.1. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej poprzez:

1) prowadzenie zajęć w języku polskim;
2) wprowadzanie w zajęcia treści związanych z historią, geografią i kulturą naszego kraju;

6

3) pielęgnowanie tradycji narodowych i regionalnych;
4) wychowanie w duchu tolerancji i poszanowania godności człowieka; 5) przekazywanie dzieciom wartości ogólnoludzkich;
6) rozwijanie poczucia przynależności narodowej i miłości do Ojczyzny;

7) naukę języka mniejszości narodowej – zgodnie z wnioskiem rodziców złożonym
na zasadach określonych w Rozporządzeniu o Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym.

2. Przedszkole może prowadzić zajęcia dla dzieci należących do mniejszości narodowych i etnicznych jeżeli organ prowadzący przedszkole przyzna godziny na realizację tych zajęć.

§ 6.1.W przedszkolu organizuje się naukę religii na życzenie rodziców/prawnych opiekunów dziecka – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków
i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach.

2.Dzieci, które nie uczęszczają na religię mają zapewnioną opiekę nauczyciela.

§ 7.1.Przedszkole prowadzi edukację prozdrowotną i promocję zdrowia wśród dzieci, nauczycieli i rodziców.

2.Przedszkole upowszechnia wśród dzieci zasady ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody.

3.Przedszkole organizuje dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki.

Szczegółowe zasady organizacji spacerów i wycieczek zawiera „Procedura dotycząca zabaw w ogrodzie, spacerów i wycieczek organizowanych poza teren przedszkola.”

Rozdział III

Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem.

§ 8.1.W czasie pobytu w przedszkolu za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci odpowiedzialny jest nauczyciel, któremu dyrektor powierzył prowadzenie oddziału lub który w nim pracuje zgodnie z arkuszem organizacyjnym pracy przedszkola na dany rok szkolny oraz w godzinach określonych harmonogramem pracy.

2.Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora na wniosek nauczycieli programami wychowania przedszkolnego.

3.Godzina prowadzonych przez nauczyciela zajęć nauczania, wychowania iopieki w przedszkolu trwa 60 minut, a zajęć specjalistycznych 45 minut.

4.Czas prowadzonych wprzedszkolu zajęć powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:

7

 1. 1)  z dziećmi w wieku 3 - 4 lat – około 15 minut;

 2. 2)  z dziećmi w wieku 5 - 6 lat – około 30 minut.

5.Sposób dokumentowania tych zajęć określają odrębne przepisy.

6.Dzieci nie uczestniczące w zajęciach dodatkowych mają w czasie ich trwania zapewnioną opiekę nauczyciela.

§ 9.1.Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej przedszkola są:

 1. 1)  obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego wraz z językiem obcym nowożytnym w zakresie podstawy programowej;

 2. 2)  dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:

  1. a)  zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczana w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

  2. b)  zajęcia z nauki religii,

  3. c)  zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

  4. d)  zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci – realizowane po przeprowadzonej obserwacji i diagnozie dzieci i gdy przedszkole ma na ten cel niezbędne środki finansowe oraz możliwości lokalowe.

§ 10.1.Podczas zabaw w ogrodzie nie wolno dzieciom oddalać się samowolnie z terenu.

2.Dzieci wracają z terenu pod opieką nauczyciela. Obowiązkiem nauczyciela jest sprawdzenie liczebności grupy.

3.W trakcie zajęć dodatkowych nieodpłatnych prowadzonych na terenie przedszkola w danym roku szkolnym, opiekę nad dziećmi powierza się nauczycielom przedszkola prowadzącym ww. zajęcia, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci.

4.Rodziców zobowiązuje się do współdziałania z nauczycielem, dyrektorem i pozostałymi pracownikami przedszkola w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznego pobytu w przedszkolu poprzez:

 1. 1)  informowanie nauczyciela o aktualnym stanie zdrowia dziecka, a szczególnie o chorobach, niedyspozycjach zagrażających zdrowiu i życiu dziecka;

 2. 2)  współdziałanie z nauczycielem w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych domu i przedszkola w zakresie wdrażania u dzieci „bezpiecznych” zachowań.

5.W przedszkolu nie stosuje się żadnych zabiegów lekarskich, jedynie wynikające z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

6.Szczegółowe zasady sprawowania opieki nad dziećmi przebywającymi w przedszkolu
oraz poza terem przedszkola regulują procedury: „Procedura dotycząca obowiązków w zakresie bezpieczeństwa dziecka „ , „Procedura postępowania w razie wypadku dziecka w czasie zajęć organizowanych w przedszkolu”, Procedura dotycząca zabaw w ogrodzie, spacerów i wycieczek organizowanych poza teren przedszkola.”

8

Rozdział IV

Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez rodziców / prawnych opiekunów lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

§ 11.1.Przedszkole zapewnia dzieciom odpowiednie warunki do zabawy, nauki, pracy i wypoczynku z uwzględnieniem przepisów bhp i ppoż.

2.Przedszkole sprawuje opiekę nad dzieckiem od momentu wejścia dziecka do sali przedszkolnej, do chwili odebrania dziecka z sali lub ogrodu przez rodziców, prawnych opiekunów lub osoby upoważnione na piśmie przez rodziców.

3.Przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu pracy danego oddziału opiekę nad dziećmi z danego oddziału pełnią nauczyciele z innych oddziałów, do których przyprowadzono dzieci.

4.Godziny pobytu dziecka w przedszkolu są monitorowane przez elektroniczny system, zgodnie z regulaminem, z którym rodzice są zapoznawani na początku roku szkolnego, w którym dziecko po raz pierwszy jest zapisywane do przedszkola.

5.Rodzice mają obowiązek każdorazowo rejestrować moment wejścia i wyjścia dziecka z przedszkola za pomocą karty przykładanej do czytnika, znajdującego się przy drzwiach wejściowych do przedszkola.

6.Ze względu na organizację pracy przedszkola, bezpieczeństwo i ramowy rozkład dnia przedszkola, dzieci powinny być przyprowadzane do przedszkola najpóźniej do godziny 8.00.

7.W przypadku późniejszego przyprowadzenia dziecka do przedszkola spowodowanego przyczynami losowymi należy ten fakt wcześniej zgłosić w przedszkolu telefonicznie lub osobiście.

8.Dziecko przyprowadzane do przedszkola musi być zdrowe.

9.Od godziny 7.00 do 12.00 w przedszkolu odbywają się bezpłatne godziny realizacji podstawy programowej dla dzieci 3-5 letnich. Pobyt w przedszkolu dzieci 6-letnich w całości jest bezpłatny.

10.Od godz. 7.00 czynne są już wszystkie oddziały. Dzieci rozchodzą się do swoich sal pod opieką nauczycieli.

11.W sytuacjach zmiany stałego planu dnia (typu wycieczki, wyjścia), opiekę nad grupami sprawują nauczycielki zgodnie z zatwierdzoną przez dyrektora kartą wycieczki.

12.W trakcie zajęć dodatkowych bezpośrednią opiekę sprawuje nauczyciel prowadzący zajęcia dodatkowe.

13.Nauczyciele zajęć dodatkowych zobowiązani są do przestrzegania procedur w zakresie bezpieczeństwa na terenie przedszkola.

14.Dzieci są przyprowadzane do przedszkola i odbierane przez rodziców/prawnych opiekunów lub pełnoletnie osoby upoważnione na piśmie przez rodziców/prawnych opiekunów - wg obowiązującego w przedszkolu wzoru.

15.Osoby upoważnione muszą udokumentować swoją tożsamość.

9

16.Rodzice rozbierają dziecko, które jest odprowadzane do sali przez personel pełniący dyżur w szatni lub rodziców.

17.Rodzice odbierają dziecko z danej grupy kontaktując się z nią przez domofon.

18.Rodzice mają obowiązek wejść do ogrodu przedszkolnego, aby odebrać dziecko. Nauczyciel musi wiedzieć i widzieć, kto odbiera dziecko.

19.W sytuacji, gdy rodzic chce pozostać z dzieckiem w ogrodzie przedszkolnym jest odpowiedzialny za jego bezpieczeństwo i zachowanie w stosunku do innych dzieci.

20.Rodzice i dzieci przebywające w ogrodzie w godzinach pracy przedszkola mają obowiązek przestrzegać regulaminu korzystania z ogrodu.

21.Godziny przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola są zawarte w umowie zawartej pomiędzy rodzicami i przedszkolem.

22.W przypadku odbioru dziecka podczas zajęć dodatkowych rodzic zobowiązany jest zgłosić ten fakt wychowawcy grupy lub nauczycielowi pełniącemu opiekę nad jego dzieckiem.

23.W przypadku, gdy w przedszkolu są uroczystości, imprezy a rodzice podejmują decyzję, aby odebrać dziecko z przedszkola po imprezie, zgłaszają ten fakt wychowawcy grupy. Jeżeli są to osoby - goście, którzy mają odebrać dziecko z przedszkola, to obowiązuje pisemne upoważnienie.

24.Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (np. stan wskazujący na spożycie alkoholu lub narkotyków).

25.O wypadku każdej odmowy wydania dziecka niezwłocznie powinien być poinformowany dyrektor przedszkola lub jego zastępca. W takiej sytuacji przedszkole zobowiązane jest do podjęcia wszelkich dostępnych czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka.

26.W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie pracy przedszkola, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców/prawnych opiekunów o zaistniałej sytuacji.

27.W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonu nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców/prawnych opiekunów nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej godzinę. Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka.

28.Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone wyrokiem sądu.

29.Rodzice mają obowiązek stosować się do ramowego rozkładu dnia oraz umowy zawartej z przedszkolem.

10

Rozdział V

Formy współdziałania z rodzicami oraz częstotliwość organizowania kontaktów z rodzicami.

§ 12.1 Rodzice i nauczyciele zobowiązani są do współdziałania w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.

2.Przedszkole współpracuje z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci w ramach następujących form współpracy:

1) przekazywania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju poprzez:

 1. a)  organizowanie zebrań ogólnych i grupowych w zależności od potrzeb – co najmniej dwa razy w roku,

 2. b)  organizowanie zajęć otwartych,

 3. c)  organizowanie indywidualnych spotkań z rodzicami w celu wymiany bieżących informacji o dziecku i dyskusji na tematy wychowawcze – spotkania odbywają się poza godzinami pracy nauczyciela z dziećmi, po wcześniejszym umówieniu terminu,

 4. d)  przeprowadzanie wywiadów, rozmów itp. w celu gromadzenia potrzebnych informacji o rodzinie.

 1. 2)  uczestnictwo rodziców w zajęciach, wycieczkach, uroczystościach, festynie rodzinnym;

 2. 3)  prezentowania gazetki dla rodziców o tematyce pedagogicznej;

 3. 4)  informowania rodziców na tematy bieżącego życia oddziału i przedszkola – poprzez

tablice informacyjne, stronę internetową przedszkola, portale społecznościowe;

 1. 5)  kontakt telefoniczny i za pomocą poczty e-mail;

 2. 6)  systematycznego eksponowania prac dzieci;

 3. 7)  udostępniania literatury wychowawczej z biblioteczki dla rodziców;

 4. 8)  organizowania spotkań z psychologiem z poradni psychologiczno-pedagogicznej w trakcie zebrań ogólnych w celu wspierania rodziców w rozwiązywania problemów wychowawczych;

 5. 9)  współpracazradąrodziców.

§ 13.1.Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego, są obowiązani do:

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego;

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia.

11

2.Dyrektor przedszkola jest zobowiązany powiadomić dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, o spełnianiu przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego oraz o zmianach w tym zakresie.

Rozdział VI
Organy przedszkola oraz ich szczegółowe kompetencje.

§ 14.Organami Przedszkola są dyrektor przedszkola, rada pedagogiczna, rada rodziców.

§ 15.Rada pedagogiczna i rada rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.

§ 16.1.Dyrektor przedszkola, w szczególności:

1) kieruje działalnością przedszkola oraz reprezentuje je na zewnątrz;

2) sprawuje nadzór pedagogiczny;

3)sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

 1. 4)  realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących, uwzględnia opinie i wnioski rady pedagogicznej i rady rodziców;

 2. 5)  dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola zaopiniowanym przez radę pedagogiczna i radę rodziców oraz ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;

 3. 6)  wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;

 4. 7)  wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych, np.:

  1. a)  organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną, we współpracy z rodzicami dzieci, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi przedszkolami, szkołami, placówkami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci, młodzieży,

  2. b)  odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia,

  3. c)  tworzy na czas określony lub nieokreślony zespoły nauczycieli w zależności od potrzeb wynikających z zadań statutowych przedszkola, potrzeb programowych lub innych uwarunkowań, w jakich ono funkcjonuje,

 5. 8)  współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;

 6. 9)  stwarza warunki do działania w placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie iwzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej przedszkola.

12

2.Dyrektor przedszkola może, wdrodze decyzji, skreślić dziecko z listy przedszkola w przypadkach określonych w statucie placówki. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej.

3.Przepis ust. 2 nie dotyczy dziecka objętego obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego.

4.Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.

5.Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

 1. 1)  zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;

 2. 2)  przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom przedszkola;

 3. 3)  występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola.

6.Dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, i z radą rodziców.

7.W przypadku nieobecności dyrektora przedszkola zastępuje go wicedyrektor lub inny nauczyciel przedszkola, wyznaczony przez organ prowadzący.

§ 17.1.Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem placówki w zakresie realizacji jej statutowych działań dotyczących opieki, wychowania i kształcenia.

2.W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor iwszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.

3.W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola.

4.Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

5.Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, wkażdym semestrze, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych oraz w miarę bieżących potrzeb.

6.Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora przedszkola, organu prowadzącego placówkę albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

7.Przewodniczący prowadzi iprzygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

8.Dyrektor przedszkola przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności placówki.

13

9.Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

 1. 1)  zatwierdzanie planów pracy przedszkola;

 2. 2)  podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców;

 3. 3)  ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola;

 4. 4)  podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków przedszkola;

 5. 5)  ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy placówki.

10. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

 1. 1)  organizację pracy przedszkola, w tym harmonogram pracy nauczycieli;

 2. 2)  projekt planu finansowego placówki;

 3. 3)  wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

 4. 4)  propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

§ 18.1.Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 9, niezgodnych z przepisami prawa.

2.O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

3.Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę wrazie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego przedszkole. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

4.Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu przedszkola albo jego zmian oraz uchwala statut przedszkola.

5. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w placówce.

6.Organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

7.Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

8.Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

9.Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły lub placówki.

10.Zasady pracy rady pedagogicznej określa regulamin jej działalności.

14

§ 19.1.W przedszkolu działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców dzieci.

2.W skład rad rodziców wchodzi przynajmniej 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału.

3.W wyborach, o których mowa w ust. 2, jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

4.Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;

2)szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oraz przedstawicieli rad oddziałowych, do rady rodziców placówki.

5.Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów przedszkola, organu prowadzącego przedszkole oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach placówki.

6.Do kompetencji rady rodziców, należy:

 1. 1)  opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania placówki;

 2. 2)  opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.

7.Rada rodziców podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy jej członków. W przypadku równej liczby głosów o podjęciu uchwały decyduje głos przewodniczącego.

8.Zebrania rady rodziców są protokołowane.

9.W celu wspierania działalności statutowej przedszkola, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin.

10.Rada rodziców może porozumiewać się z radami rodziców innych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych i ustalać zasady i zakres współpracy.

§ 20.1.Organy przedszkola współdziałają ze sobą w celu właściwego wykonywania kompetencji określonych w statucie, zapewnienia bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami.

2.Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji.

3.W przypadku zaistnienia sporów pomiędzy organami przedszkola, do rozpatrzenia sporu dyrektor powołuje komisję w składzie :

1) trzech członków rady pedagogicznej,
2) trzech członków rady rodziców,
3) dyrektor, pełniący funkcję przewodniczącego tej komisji.

4.Komisja podejmuje decyzje w trybie głosowania.

5.Od decyzji komisji przysługuje prawo odwołania do właściwych organów (organu prowadzącego przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny).

15

Rozdział VII Organizacja pracy przedszkola.

§21.1.Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i nauczanie przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 16.00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

2.W przedszkolu czas realizacji godzin bezpłatnych jest ustalony od godziny 7.00 do godziny 12.00 .

3.Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole na wniosek dyrektora przedszkola w uzgodnieniu z radą rodziców.

§22.1.W przedszkolu może być organizowane wczesne wspomaganie rozwoju dziecka mające na celu stymulowanie psychofizycznego i społecznego rozwoju dziecka od chwili stwierdzenia niepełnosprawności do momentu podjęcia nauki w szkole - dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno- pedagogiczną.

2.Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest organizowane w przedszkolu jeżeli:

1) w przedszkolu jest zatrudniona kadra posiadająca kwalifikacje do prowadzenia zajęć określonych w ramach wczesnego wspomagania,

2)przedszkole dysponuje pomieszczeniami do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania indywidualnie i w grupie, wyposażonymi w sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci.

3.Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest organizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

§ 23.1.Szczegółowe zasady organizacji przedszkola określa arkusz organizacyjny opracowany przez dyrektora zgodnie z wytycznymi w ustawie Prawo oświatowe. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący.

2.Dyrektor przedszkola przekazuje arkusz organizacji przedszkola zaopiniowany przez zakładowe organizacje związkowe, organowi prowadzącemu przedszkole.

3.Organ prowadzący przedszkole, po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, zatwierdza arkusz organizacji przedszkola.

4.W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:

1) liczbę oddziałów;

2) liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach;

3) tygodniowy wymiar zajęć z religii, zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego o ile takie zajęcia są w przedszkolu;

16

 1. 4)  czas pracy przedszkola oraz poszczególnych oddziałów;

 2. 5)  liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;

 3. 6)  liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze wraz z informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;

 4. 7)  liczbę pracowników administracji i obsługi, oraz etatów przeliczeniowych;

 5. 8)  ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych nauczycieli.

5.Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, rodzaju niepełnosprawności dzieci oraz oczekiwań rodziców.

6.Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel lub nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

§ 24.1.Przedszkole jest placówką 3 oddziałową.
2.Liczba dzieci w oddziale przedszkola wynosi nie więcej niż 25.

3.Oddział przedszkola obejmuje dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności.

4.W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego przedszkole, liczba dzieci w oddziale może być niższa niż określona w ust 4.

5.Przedszkole sprawuje opiekę nad dzieckiem od momentu przekazania dziecka przez rodzica/ opiekuna prawnego lub inną upoważnioną osobę pod opiekę wychowawcy grupy lub pod opiekę upoważnionego pracownika przedszkola, do czasu odbioru dziecka przez rodzica/opiekuna prawnego lub inną upoważnioną przez nich osobę.

6.W uzasadnionych przypadkach, w czasie absencji dzieci i nauczycieli, np. w okresach dużej zachorowalności, w okresach przedświątecznych itp. dyrektor przedszkola może podjąć decyzję o łączeniu oddziałów.

7.Liczba dzieci po połączeniu oddziałów nie może przekroczyć 25 osób.

8.Dyrektor może podjąć decyzję o prowadzeniu zajęć opiekuńczych lub dydaktyczno – wychowawczych w grupach międzyoddziałowych.

9.Grupa międzyoddziałowa jest tworzona w celu zapewnienia opieki nad dziećmi przyprowadzanymi wcześnie rano i późno odbieranymi z przedszkola. Nauczycielka otwierająca przedszkole przyjmuje dzieci od godziny 6.00 do momentu rozpoczęcia pracy przez pozostałe oddziały, zaś nauczycielka zamykająca przedszkole przyjmuje dzieci z pozostałych grup od godziny 15.00 lub 15.30 do momentu zamknięcia przedszkola.

17

10.Szczegółowe zasady prac grup międzyoddziałowych ustalane są na początku roku szkolnego w oparciu o informacje o godzinach pobytu dzieci w przedszkolu, wynikające z umów zawartych z rodzicami.

§ 25.1.Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada: 1) 3 sale zajęć dla poszczególnych oddziałów;
2) salę gimnastyczną;
3) szatnię dla dzieci;

4) pomieszczenia gospodarcze;
5) umywalnię i toalety dla dzieci;
6) 2 sypialnie,
7) pomieszczenie sanitarne i socjalne dla pracowników;
8) pokój logopedyczny;
9) pomieszczenia administracyjno-gospodarcze tj. gabinet dyrektora i biuro intendentki; 10) pomieszczenia kuchenne (kuchnia, magazyny);
11) strych.

2.Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranym sprzętem terenowo -rekreacyjnym dostosowanym do wieku dzieci.

3.Nauczyciele dbają o codzienny pobyt dzieci na świeżym powietrzu.

4.Wszystkie zajęcia organizowane poza terenem przedszkola powinny być zgłaszane dyrektorowi lub osobie go zastępującej.

5.Osoby, które uczestniczą w imprezach i uroczystościach przedszkolnych poprzez uczestnictwo w nich wyrażają zgodę na robienie i publikowanie zdjęć w materiałach promocyjnych przedszkola, stronie internetowej.

§ 26.1.W przypadku złego samopoczucia lub wypadku dziecka, rodzice, osoby upoważnione zostają niezwłocznie powiadomieni, a dziecku udzielana jest pierwsza pomoc.

2.Szczegółowe zasady udzielania pomocy dzieciom w razie wypadku określa „Procedura postępowania w razie wypadku dziecka w czasie zajęć organizowanych przez Publiczne przedszkole nr 2”.

3.W przedszkolu nie podaje się dzieciom żadnych lekarstw, chyba że rodzice przedstawią zaświadczenie lekarskie z zaleceniem podawania lekarstwa lub innych zabiegów pielęgniarskich, dziecku przewlekle choremu, w czasie jego pobytu w przedszkolu, zewskazaniem dawkowania oraz sposobu użycia leku wraz z informacją przekazaną dyrektorowi przedszkola i po wyrażeniu zgody przez nauczyciela do wykonywania tych czynności pielęgniarskich.

18

Rozdział VIII
Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu.

§ 27.1.Wysokość i zasady wnoszenia opłat za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę ustala się zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kędzierzyn-Koźle

2.Wysokość opłaty, o której mowa w ust 1 wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć pobytu dziecka w przedszkolu.

3.Szczegółowe zasady związane z wnoszeniem opłat za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę reguluje umowa zawierana między przedszkolem, reprezentowanym przez dyrektora przedszkola, arodzicami - prawnymi opiekunami dziecka.

4.Przedszkole nie może pobierać opłat innych niż opłaty ustalone zgodnie z ust 1. § 28.1.Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci.

2.Dzienna wysokość opłaty za korzystanie z trzech posiłków w przedszkolu jest określona zarządzeniem dyrektora przedszkola.

3.Opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu wykraczający ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie oraz za korzystanie z posiłków przez dziecko w przedszkolu, rodzice/opiekunowie prawni wnoszą w okresach miesięcznych, do 15-tego dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc na rachunek bankowy przedszkola.

4.Wysokość opłaty za przedszkole podawana jest rodzicom do 5-tego dnia roboczego danego miesiąca.

5.Rodzic zobowiązany jest dostarczyć do przedszkola potwierdzenie dowodu wpłaty w przypadku wpłacenia gotówki w kasie ZOOiW.

6.Rejestrowanie godzin pobytu dzieci w przedszkolu oraz dokonywanie naliczeń za czas pobytu w przedszkolu oraz wyżywienie dzieci odbywa się za pomocą elektronicznego systemu.

§ 29. Obsługę finansowo-księgową oraz kadrową przedszkola prowadzi Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu na mocy porozumienia z dyrektorem przedszkola.

Rozdział IX
Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników.

§ 31.1.W przedszkolu zatrudnia się: nauczycieli z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, pracowników administracji i obsługi.

2.Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników o których mowa ust. 1 określają odrębne przepisy.

3.Pracownicy pedagogiczni oraz pozostali pracownicy przedszkola są zatrudniani według 19

potrzeb, na podstawie zatwierdzonego na dany rok szkolny arkusza organizacyjnego.

4.Szczegółowe zadania pracowników pedagogicznych oraz administracyjno-obsługowych określa dyrektor przedszkola w zakresach czynności.

5.Postanowienia szczegółowe dla poszczególnych stanowisk pracy są opracowane i zamieszczone w teczkach akt osobowych każdego pracownika.

6.Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są do:

 1. 1)  przestrzegania założeń Konwencji o Prawach Dziecka – kierowania się dobrem dziecka;

 2. 2)  w przypadku powzięcia wiadomości o stosowaniu przemocy w stosunku do dziecka pracownik przedszkola ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia policji i prokuratury (szczegółowy tryb postępowania określa procedura „Niebieskiej Karty” );

3)wykonywania wszelkich czynności poleconych przez dyrektora przedszkola, które wynikają z potrzeb placówki;

 1. 4)  troszczenie się o mienie placówki;

 2. 5)  nie ujawnianie opinii w sprawach przedszkola osobom nieupoważnionym i niezatrudnionym w przedszkolu z wyjątkiem władz oświatowych i upoważnionych czynników społecznych;

 3. 6)  Przestrzegania dyscypliny służbowej, polegającej na:

  a)realizowaniu pełnych godzin pracy wyznaczonych w harmonogramie, nie spóźnianiu się do pracy i nie opuszczaniu stanowiska pracy przed wyznaczonym czasem,

  b)codziennym podpisywaniu listy obecności oraz wpisu do dziennika w przypadku nauczycieli,

  c)usprawiedliwianiu niezwłocznie u dyrektora przedszkola nieobecności, d)wykonywaniu pracy sumiennie i skrupulatnie,
  e)zgłaszaniu dyrektorowi przedszkola zaistniałych szkód w sprzęcie, f)czystym i nienagannym ubiorze na terenie przedszkola,

  g)poddawaniu się okresowym badaniom lekarskim, stanowiącym podstawę do przyjęcia i wykonywania pracy

§32.1.Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie
z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora programami, odpowiada za jakość i wyniki pracy, szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa oraz zapewnia dzieciom bezpieczeństwo w trakcie zajęć organizowanych przez przedszkole.

2.Do zakresu zadań nauczycieli należy:

1)planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo – opiekuńczej z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość;

2)monitorowanie realizacji podstawy programowej;

zgodnie

3)odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza terenem przedszkola - podczas wycieczek i spacerów itp.;

20

4)współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (opiekunów prawnych) do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju;

5)wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań;

6)prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej (nauczyciele dzieci sześcioletnich lub pięcioletnich, których rodzice zdecydują o posłaniu ich do szkoły w wieku 6 lat);

7)prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji;

8)stosowanie twórczych i nowatorskich metod nauczania i wychowania;

9)organizowanie współpracy ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno- pedagogiczną, zdrowotną i inną na podstawie uzyskanej zgody rodziców;

10)planowanie własnego rozwoju zawodowego- systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych oraz aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego;

11)dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń;

12)współdziałanie z rodzicami, prawnymi opiekunami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców, opiekunów do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskania informacji dotyczących dziecka, jego rozwoju i zachowania;

13)prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania (dziennik, miesięczne plany pracy), działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

14)realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących;

15)udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał;

16)udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy, informowanie dyrektora przedszkola o konieczności objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

3.Nauczyciel ma prawo korzystać w toku swej pracy z merytorycznej i metodycznej pomocy ze strony opiekuna stażu, dyrektora, doradcy metodycznego i rady pedagogicznej oraz specjalistów, instytucji naukowo-oświatowych.

4.Nauczyciel ma prawo dokonać wyboru programu wychowania do realizacji w swojej grupie wiekowej.

5.Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:

1)poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci;
2)ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci;

21

3)włączenia ich w działalność przedszkola poprzez: zebrania, zabawy, zajęcia otwarte, uroczystości, pikniki, kąciki dla rodziców, gazetkę przedszkolną, strony internetowe, prelekcje.

6.Nauczyciel organizuje spotkania z rodzicami, w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze, dwa razy w roku szkolnym lub częściej na wniosek rodziców lub nauczycieli.

7.Nauczyciel jest zobowiązany natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa wychowanków.

8.Do obowiązków nauczyciela religii należy:
1)realizowanie programu zatwierdzonego poprzez właściwe władze kościelne;

2)kształtowanie osobowości dziecka respektując odpowiedni do danej religii system wartości;

3)odnotowywanie odbytych zajęć w dzienniku danej grupy;

4)korzystanie z programów własnych lub opracowanych przez władze danego kościoła. 9.Zadania pedagoga i psychologa w przedszkolu:

1)prowadzenie badań i działań diagnostycznych wychowanków, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wychowanków w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron wychowanków;

2)diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju wychowanków - udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

3)podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci;

4)minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym i pozaprzedszkolnym wychowanków;

5)inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

6)pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień wychowanków;

7)wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

10.Zadania logopedy w przedszkolu:

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy wychowanków;

2) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla wychowanków i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy wychowanków i eliminowania jej zaburzeń;

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstaniu zaburzeń 22

komunikacji językowej we współpracy z rodzicami wychowanków;

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

11.Zadania terapeuty pedagogicznego w przedszkolu:

 1. 1)  prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się;

 2. 2)  prowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

 3. 3)  podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym wychowanków, we współpracy z rodzicami wychowanków;

 4. 4)  wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

§33.1.W przedszkolu są zatrudnieni pracownicy administracji i obsługi.

2.Dyrektor jest zobowiązany do zapoznania każdego pracownika administracji i obsługi ze szczegółowym zakresem obowiązków i ryzykiem zawodowym, co pracownicy poświadczają własnoręcznym podpisem.

3.Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy. 4.Dyrektor przedszkola ustala poszczególnym pracownikom ich zakresy zadań:

1) Intendentka:

a)organizuje żywienie w placówce zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami obowiązującymi w tym zakresie,

b) zaopatruje przedszkole w żywność, sprzęt i środki chemiczne, c)dba o prawidłowe przechowywanie produktów żywnościowych,

d)planuje zgodnie z obowiązującymi normami i rozporządzeniami jadłospis przy współudziale kucharki i dyrektora,

e)terminowo sporządza raporty żywieniowe,

f)monitoruje na bieżąco wpłaty rodziców za przedszkole oraz zaległości,

g)prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z odrębnymi przepisami,

h)prowadzi zadania związane z elektronicznym systemem ewidencji pobytu dzieci w przedszkolu

i)prowadzi magazyn i dokumentację magazynową zgodnie z obowiązującymi przepisami,

j)informuje dyrektora przedszkola o wszelkich problemach, które mają związek z żywieniem lub funkcjonowaniem przedszkola,

k)przestrzega przepisów HACCP, bhp i p.poż,

l)wykonuje inne czynności zlecone przez dyrektora wynikające z organizacji pracy w placówce.

23

2) Sekretarka:

3)

 1. a)  archiwizuje dokumenty, przestrzega instrukcji kancelaryjnej, zasad rejestracji i znakowania spraw oraz wewnętrznego obiegu akt,

 2. b)  ewidencjonuje korespondencję,